مرجع عالیقدر حضرت آیت الله العظمی سید عبدالجواد علم الهدی در درس اخلاق خود فرمودند:قرآن مجید عنایت خاصی دارد با قلب مومن.ارتباط بین قلب مومن و وجود مقدس

قرآن.تعبیر می کند به نفس به دلیل آنکه روح انسان مرکزش در قلب هست.این قلب مطمئن آن روحی است که همه چیز را به ذات مقدس پروردگار واگذار می کند.جایی دیگر در قرآن

میفرماید:آگاه باشید ای مومنین،اگر اینجا لازم است اطمینان قلب داشته باشید یعنی بروید در برزخ با ائمه اطهار همنشین شوید ذکر خدا بگویید.پیامبر اکرم(ص) میفرماید:ماه شعبان

ماه من است.متذکر شدن به ذکر خدا به انواع مختلف اطمینان قلب می آورد،همانی است که قرآن می فرماید:اگر مطمئن هستید نزد ما بیایید بدون غم و غصه ما تو را با ائمه محشور

می کنیم.