مرجع عالیقدر حضرت آیت الله العظمی سید عبدالجواد علم الهدی در ابتدای درس اخلاق خود فرمودند بهترین جوهره ایمان توجه به عالم آخرت است به دلیل آنکه ما خلق شدیم برای

ماندن.فنا زندگی در دنیا است اما اصل روح پاک و طاهر مومن برای ابد خلق شده.انسان مومن روحش از این دنیا به آخرت میرود و بعد از آن در روز قیامت از دستان امیرالمومنین آب کوثر

میخورد و بعد برای همیشه به بهشت میرود.در قرآن میفرماید : خدارا معتقد باشید که خدای متعال غیر از او نیست خدا میفرماید روز قیامت همه انسان ها مومن را جمع میکنم و به

دنبال امامی میفرستم که در زمین دنبال او بودید و برای او گریه می کردید.