مرجع عالیقدر حضرت آیت الله العظمی سید عبدالجواد علم الهدی در درس اخلاق خود فرمودند:بهترین وسیله ما امامان معصوم خود ما هستند،دلیل اینکه قلب مهربانی دارند و صدای

مارا می شنوند.خداوند متعال بین مومنین و بین معصومین امر فرمودند به توسل و اتصال در هر کجا و هر زمان از شبانه روز به آن بزرگواران توسل کنیم،نظر محبتشان را از ما صلب

نمیکنند.مرجع تقلید شیعیان افزودند:در جلد ۴۸ بهار الانوار بسیار صفحاتی از معجزات حضرت امام زین العابدین(ع) بیان میکند،در بهار الانوار آمده که آن حضرت بسیار رئوف بودند که

مردی خدمت ایشان آمد و گفت:یابن رسول الله من آئله دارم حتی برای امروز نهار برایشان ندارم.امام زین العابدین (ع) به کنیزشان فرمودند:که سفره نان من را بیاور.کنیز سفره را برای

امام آوردند و دو نان خشکی که در سفره ایشان بود به آن مرد دادند و امام فرمود:من از خدا خواستم که برکت را در این نان ها به شما بدهد.دو عدد نان را از امام گرفتند و رفت نزد

ماهی فروش و با ماهی فروش معامله کرد که من یکی از نان هایم را به تو میدهم و در عوض یک ماهی به من بده.ماهی فروش یک ماهی بزرگ به مرد داد و گفت نان نمی خواهم.آن

مرد به سمت دکان نمک فروش رفت و آن هم مانند ماهی فروش مقداری نمک به مرد داد.به منزل رفت و بعد از شکافتن شکم ماهی دو عدد مروارید در شکم ماهی پیدا کردند.ایشان

قبل از اینکه غذا بخورند مروارید هارا برداشتند و در بازار یک جواهر فروش آن را به قیمتی از من خرید که میتوانستم قرض هایم را پرداخت کنم و زندگی من هم روبه راه میشود.به خانه

آمدم  ودیدم غلام امام زین العابدبن(ع) و آنجا حاضر است که ما دعا کردیم و دعای ما مستجاب شد دو عدد نانی را که امام دادند به ما پس بدهید. و نان را به غلام دادند.