تقدیر آیت الله سید عبدالجواد علم الهدی از مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی