مرجع عالیقدر حضرت آیت الله العظمی سید عبدالجواد علم الهدی در ابتدای درس اخلاق خود فرمودند:میلاد اقدس مقدس حضرت ابوالفضل العباس(ع) برای کشف کروبات و شفاء مریض

ها و سلامت بدن مومنین و اتصال به آن بزرگوار عنایت خاصی به حضرت ابوالفضل العباس (ع) بفرمایید. ایشان افزودند حضرت آیت الله بحر العلوم در نجف از علمای بزرگ فرمود: بر اینکه

من شبی در محضر بقیة الله الاعظم(عج) رسیدم و به من فرمود:به دوستان من بگویید:هر مجلسی که متعلق به عموی من باشد من در آن مجلس حاضرم.یکی از علمای بزرگ فرمود

براینکه بانوی جوانی که دکتر ها در اصفهان اورا جواب کرده بودند که چند روز دیگر در حیات می باشد،مجلسی گرفتیم و در این مجلس یک دکتر یهودی حاضر بود که با عصبانیت به من

گفت شما که میگویید امامان ما شفا میدهد از همان ها کمک بخواهید این خانم تا چند روز دیگر بیشتر زنده نیست.ایشان فرمود مغازه را وا گزار کردم پول و خرج سفر قرض کردم و فرزندم

را محضر مقدس اباعبد الله (ع) آوردم وبعد از اینکه دخترم را خواباندم خودم هم خوابیدم،در خواب حضرت اباعبد الله (ع)فرمودند: برو نزد برادرم ابوالفضل العباس(ع).وناگهان از خواب پریدم،و

دخترم را بردم نزد حضرت ابوالفضل العباس(ع) و شب را آنجا ماندیم.پناه بردم بر چادر فرزندم و گفتم تو خودت میدانی و حضرت ابوالفضل(ع) ما هم آنطرف حرم هستیم.نزدیک اذان صبح

شد و آمدیم مسافر خانه که نزدیک بود و میخاستیم برای نماز وضو بگیریم که ناگهان صدای صلوات بلند شد.دیدیم که زن ها دور دخترم را گرفتند و دخترم میگوید حضرت ابوالفضل

العباس(ع) به من فرموند:به آن دکتر بگویید مارا فراموش نکنید ما شمارا فراموش نمی کنیم.