مرجع عالیقدر حضرت آیت الله العظمی سید عبدالجواد علم الهدی در ابتدای درس اخلاق خود فرمودند عنایت پروردگار در این است که هرکار خیری در دنیا ذخیره است برای عالم

آخرت.این ذخیره برای آخرت به دست خود انسان است.هر ذکری که با خودش بگوید،هر کارثوابی که انجام دهد،هر اشکی که در روضه ها بریزد این برای انسان ذخیره است.خداوند

متعال می فرماید ما بری شما ذخیره می کنیم برای فردای خودتان وقتی شما را می بریم،بدون خوف یعنی اول بشیر و مبشر به شما میگویند وحشت نکن البته تاریکی قبر و تنهایی

ترس دارد بدن انسان در زمین میماند اما روح انسان به آسمان چهارم صعود میکند.امام صادق (ص) می فرماید آنجا منزلگاه ماست و شعیان ما بدون تردید نزد خودمان می آورند.انشا الله