مرجع عالیقدر حضرت آیت الله العظمی سید عبدالجواد علم الهدی در درس اخلاق خود فرمودند صبحگاه و شبانگاه زبان انسان به ذکر خدا انس بگیرد مثلا در حالت نشسته یا

ایستاده و حتی در هنگام انجام کار در هر حال ذکر خدا کند. ایشان افزودند قرآن این را ملاکی از ملاک های بزرگ تقوا قرار داده قرآن میفرماید اگر اهل تقوا باشی این ذکر را روان

میگویی،ذکر خدا را به هر زبانی که میتوانید بگویید اسامی خدا در مفاتیح آمده همه اسامی خداوند قابل ذکر است.همان اسامی مبارکی که بر زبان ما انس دارد همان کافیست،خداوند

متعال همان را از شما قبول میکند و مقام مقدس تقوا را بر شما