مرجع عالیقدر حضرت آیت الله العظمی سید عبدالجواد علم الهدی در ابتدای درس اخلاق خود فرمودند:عباد صالح در قرآن منظور پیامبر اکرم(ص) تا صاحب الزمان (عج) است.وراثت زمین

یعنیحکومتی که در زمین تعلق بگیرد وآنچه را در ذخایر زمین است،آنچه را که در روزی بندگان خداست از ذخایر زمین بگیرند و در اختیار عباد صالح یعنی حضرت صاحب الزمان (ص) ایمان

بیاورند.تمام نصری ایمان بیاورند به دلیل اینکه آن ساعتی که صاحب الزمان(عج)کنار حجر الاسود صدای مبارکشان به همه اهل عالم یکجا برسد.(انا امام المنتظر)من کسی هستم که

این همه سال ها رنج بردید و در انتظار بودید.اولین کسی که دست میدهد حضرت عیسی (ع) است.قرآن میفرماید ما در زبور حضرت داوود نوشته ایم کره زمین و هرچه مطعلق دارد ارث

می برد عباد صالحین.