مرجع عالیقدر حضرت آیت الله العظمی سید عبدالجواد علم الهدی در ابتدای درس اخلاق خود با تاکید بر اینکه خدا توفیق به ما بدهد تا مادامی که در دنیا هستیم به اسم غفور رحیم الله

توجه کنیم به دلیل آن که  هم به غفران خداوند محتاجیم و هم به رحم و رحمت واسعه ی الهی محتاجیم.

ایشان افزودند هرچه در دنیا هست می گذرد، زشت و زیبا ، فقر و ناداری ، پول و ثروت و مکنت و هرچه که از مشکلات و خوشی ها و ناخوشی ها در این عالم است. اما مهم اون عالم بعدی است.

مرجع تقلید شیعیان تاکید کردند از اینجا که رفتید فقط و فقط جای ثواب است و عقاب؛ دیگر نمیتوان در قبر ثوابی کسب کرد یا معصیتی را ترک کرد، زمان که گذشت دیگر گذشت از این

جهت می فرماید که اگر دوست دارید خدارا که نعمات را به سوی شما سرازیر کرده است متابعت بکنید از من پیامبری که خدا مرا فرستاده است و از معاصی دوری کنید، از گناهان فاصله

بگیرید، نماز بخوانید، دروغ نگویید، غیبت نکنید، نگاه نامشروع به نامحرم نکنید، از تهمت و نسبت های ناروا دوری کنید، نمامی نکنید، دشمنی با پیغمبر و امامانمعصوم علیهم صلوات الله

نکنیدتا (یحببکم الله) شوید و خدا دوستتان داشته باشد که اگر شما را دوست بدارد غفرانش شامل حالتان می شود (یغفرلکم) و شما را می بخشد و شامل رحمت و رحیمیت الله می

شوید اول شما را دوست داشته باشد و کاری که کنید که خدا شمارا دوست داشته باشد و بعد غفران و رحمتش برایتان سرازیر می شود.