مرجع عالیقدر حضرت آیت الله العظمی سید عبدالجواد علم الهدی در ابتدای درس اخلاق خود فرمودند مومن باید خودش را در همه اوقات در محضر خدا ببیند.اگر همه درخت های عالم

قلم بشوند،همه اقیانوس های عالم مرکب بشوند اسماء الهی تمام نمی شود.از این جهت هر چقدر که اسامی خدا را میدانید ذکر بگویید.(خاف مقام ربک)یعنی بترسد از ذات مقدس

خدا که ناظر اعمال اوست.در قرآن میفرماید مومن باید نفس خودش را موعظه کند از اینکه به سوی حرام ها حرکت نکند.مطلب سوم این است که مومن در محضر خدا را رعایت کند و

نفس خودش را از گناهان جلو گیری کند ان شا الله اینجا خبر داده میشود قبل از اینکه ملک الموت بیاید حضرت اباعبد الله(ع) به شما میگوید نترسید شما همراه ما هستید.