مرجع عالیقدر حضرت آیت الله العظمی علم الهدی درس اخلاق خود فرمودند:وای برکسانی که در قیامت و آخرت حسرت بخورند.تمام اعمال انسان ثبت میشود.هرچه راکه در دل خود

میگوید همهرا خداوند در نامه اعمال ثبتمیکند.خداوند به کسی ظلم نمیکند.هیچ نعمتی در قیامت نیست مگر اینکه آنرا با اعمال پاک خود در این دنیا برای قیامت بخری.آیات قرآن اثر

دارد،اشکبرای سیدالشهدا و در روضهها اثر دارد،برکات،صلوات،رسیدگی ایتام این ها همه پیش خدا قیمت دارد و از نزد خدای متعال چیزی گم نمیشود.